Intercyza a dziedziczenie

intercyza po ślubie

Głównym założeniem intercyzy jest ochrona majątków każdego z małżonków, jednak ja się to odnosi do dziedziczenia. Czy współmałżonek ma prawo do części majątku? Co z dziećmi pochodzącymi z takiego związku.

Dla wielu osób podpisanie intercyzy równoznaczne jest z brakiem zaufania do partnera i postawieniem jasnej granicy między tym co moje, a twoje. W rzeczywistości jest to krok mający na celu zabezpieczenie dobytku małżonków przed ewentualnymi problemami, które w trakcie małżeństwa mogą się pojawić. Jednak co się dzieje z majątkiem po śmierci małżonka? Czy przepada? Kto ma prawo do tych dóbr materialnych?

Skutki intercyzy

Nim zdecydujemy się na podpisanie intercyzy, warto dowiedzieć się jakie niesie ona ze sobą skutki. Pierwszym prawem przysługującym podczas zawarcia związku małżeńskiego jest nabycie wspólności majątkowej Oznacza to, że wszystko co zostało zarobione przez jednego z małżonków, należy również do tego drugiego, ale jedynie w trakcie trwania małżeństwa. Pozostałe dobra nabyte przed powiedzeniem sobie sakramentalnego tak jest osobnym majątkiem.

W praktyce oznacza to, że posiadając osobne konta bankowe, bez podpisania intercyzy, oboje małżonków mają dokładnie takie sama prawa do niego.

Intercyza a prawo do renty rodzinnej

Według przepisów emerytalno-rentowych, renta dla wdowy lub wdowca zależy od tego, czy pozostawali oni w związku małżeńskim, aż do dnia śmierci. Oznacza to faktyczną wspólnotę małżeńską, a nie jedynie pozostanie w formalnym związku małżeńskim, jednak żyjąc w separacji.

W przypadku podpisania intercyzy, każdy z małżonków na czas trwania małżeństwa posiada swój własny majątek, jednak dokument ten może zostać w każdej chwili zmieniony lub rozwiązany. Intercyza obowiązuje jedynie za życia, czy to oznacza, że po śmierci, druga połówka ma prawo do dziedziczenia?

Intercyza i spadek

Intercyza nie jest równoznaczna z brakiem możliwości dziedziczenia majątku, ponieważ wynika ono z podstaw prawa cywilnego. W praktyce oznacza to, że małżonek ma ustawowe prawo do dziedziczenia dóbr tych uzyskanych zarówno w trakcie trwania małżeństwa, jaki do tego, który małżonek posiadł nim zawarł małżeństwo.

Co, jeśli mimo podpisania intercyzy i trwania związku małżeńskiego, jedna ze stron chce wykluczyć drugą z dziedziczenia? Wówczas jeden z małżonków może napisać testament, w którym wyrazi swoją wolę. Dlaczego takie rozwiązanie będzie akceptowalne przez sąd? Ponieważ testament stanowi najważniejszą rolę zmarłego i to według niego wszystkie dobra zostają dziedziczone. Należy pamiętać, że mimo wykluczenia jednej ze stron, po śmierci osoby piszącej testament, małżonek ma prawo do zachowku.