Dyskryminacja w pracy

dyskryminacja

Z dyskryminacją w pracy może spotkać się każdy. Niezależnie od płci, zajmowanego stanowiska, koloru skóry czy wyznawanej religii. Najczęściej oznacza ono nierówne traktowanie wybranych osób. Mimo tego, że do podstawowych praw każdego pracownika zaliczyć można brak dyskryminacyjnych zachowań oraz poszanowanie jego osoby, dyskryminacja w pracy jest częstym zjawiskiem, z którym należy walczyć. Pamiętajmy, że każdy dyskryminowany pracownik ma prawo do wystąpienia na drogę sądową.

Dyskryminacja w pracy – definicja

Nim przejdziemy do tego w jaki sposób radzić sobie z dyskryminacją w pracy, należy podkreślić różnicę między nierównym traktowaniem a dyskryminacją.

Szczegółowe interpretacje obu zagadnień znajdziemy w nowelizacji Kodeksu Pracy z 7 września 2019 roku. Znajdziemy w niej wyjaśnienie, że w większości przypadków nierówne traktowanie jest niejako dyskryminacją. Według przepisów można wyróżnić 2 rodzaje dyskryminacji pracowników. Mowa tutaj o dyskryminacji bezpośredniej i pośredniej.

  1. Dyskryminacja bezpośrednia – związana z takimi cechami jak płeć, wiek, niepełnosprawność, religia, rada, orientacja oraz wyznanie. Jako przykład dyskryminacji uważa się umieszczanie w ogłoszeniach o pracę sprecyzowanej płci oraz wieku potencjalnego pracownika. Może ona dotyczyć jednego pracownika lub całej grupy.
  2. Dyskryminacja pośrednia – z pozoru neutralne warunki prowadzą do powstania dysproporcji. Dotyczy ona przede wszystkim określonej grupy pracowników wyróżniającej się pewną cechą np. płcią. Jest ona zachowaniem sprzecznym z zasadami niektórych wyznań

Podsumowując – do dyskryminacji dochodzi, jeśli pracownik jest nierówno traktowany ze względu na cechy takie jak choroba, wygląd lub inne, których nie wymieniono w przepisach.

Kodeks pracy – dyskryminacja

Artykuł 11 Kodeksu Pracy stanowi najważniejszy przepis prawa pracy i chroni on pracowników przed dyskryminacją. Coraz częstszym powodem dyskryminacji pracowników jest ich wiek. Szczególnie dotyczy to momentu, w którym pracownik osiągnął wiek emerytalny lub nabył prawa do przejścia na emeryturę.

Jak dochodzić swoich praw?

Jeśli doświadczyłeś dyskryminacji, możesz dochodzić swoich praw w sądzie. Jako zadośćuczynienie możesz domagać się odszkodowania lub przywrócenia do pracy, jeśli utraciłeś zatrudnienie z powodu dyskryminacji. Składając pozew do sądu nie musimy udowadniać zachowań dyskryminacyjnych, ponieważ odpowiedzialność ta spoczywa na pracodawcy, który musi udowodnić, że nie dyskryminował pracownika.

Oprócz złożenia pozwu do sądu osoba poszkodowana ma prawo złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy. Prowadzi to do wszczęcia postępowania przez inspektora, który może nałożyć na pracodawcę grzywny, jeśli doszło do naruszenia praw pracownika. Państwowa Inspekcja Pracy nie pomoże nam jednak uzyskać odszkodowania lub nie przywróci nas do pracy.

Pamiętaj, że jako pracownik masz prawo dochodzić swoich praw, jeśli czujesz, że ktoś dyskryminuje Cię w miejscu pracy.