Jak obniżyć wysokość alimentów

alimenty

Kwota alimentów, ustalona przez sąd w wyniku wyroku lub na mocy ugody, może w każdej chwili ulec zmianie. W jakim momencie możemy starać się o obniżenie alimentów? O tym dowiesz się z dalszego artykułu.

Kiedy można starać się o obniżenie alimentów?

Obniżenie alimentów jest możliwe tylko w momencie, gdy zostanie najpierw ogłoszony wyrok ustalający ich wysokość. Aby poddać pod rozwagę sądu tę prośbę, należy najpierw złożyć pozew.

Za główne warunki obniżenia alimentów, uważa się:

  • pogorszenie możliwości zarobkowej osoby zobowiązanej do płacenia alimentów,
  • poprawiła się sytuacja finansowa osoby otrzymującej alimenty.

Jak podaje kodeks rodzinny i opiekuńczy art. 135 § 1

zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

oraz art. 138

W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Powyższy przepis jest podstawą do zmiany obowiązku alimentacyjnego i to na niego może powołać się sąd podczas podejmowania decyzji.

Pozew o obniżenie alimentów – wszystko co musisz wiedzieć

Pozew o obniżenie alimentów ma prawo wnieść osoba zobowiązana do płacenia alimentów. W jej imieniu może również dokonać tego pełnomocnik, czyli adwokat lub radca prawny. Dokument ten należy wysłać pocztą, wraz z odpisem dla strony przeciwnej lub złożyć w biurze podawczym sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania uprawnionego do otrzymania alimentów.

W pozwie powinny znaleźć się informacje, takie jak:

  • wysokość dotychczasowych alimentów,
  • informacja o tym czy obowiązek alimentacyjny wynika z orzeczenia sądu lub umowy zawartej z uprawnionym,
  • wartość przedmiotu sporu, czyli różnica między zasądzoną kwotą alimentów a żądaną przez powoda,
  • powody obniżenia alimentów.

Zmniejszenie możliwości zarobkowych zobowiązanego
– długotrwałe leczenie spowodowane wypadkiem lub chorobą;
– konieczność ponoszenia kosztów leczenia lub rehablilitacji;
– utrata pracy będącej podstawowym źródłem dochodu (przyczyny zwolnienia nie mogą być zależne od zobowiązanego);
– kolejne małżeństwo i powstanie w związku z tym nowych obowiązków majątkowych (utrzymywanie małżonka lub dzieci małżonka);
– urodzenie się zobowiązanemu kolejnego dziecka.

Zmniejszenie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego
– podjęcie przez uprawnionego do otrzymywania alimentów pracy zarobkowej;
– wstąpienie przez uprawnionego w związek małżeński;
– uzyskanie stypendium naukowego;
– uzyskanie nieposiadanego wcześniej majątku (np. w postaci darowizny lub spadku).