Rozwód a 500 +

500 plus

Dla kogo ulga na dziecko oraz 500+, gdy doszło do rozwodu lub separacji rodziców?

Nie ma w Polsce chyba bardziej popularnej preferencji podatkowej niż ulga na dziecko. Wiele rodzin dzięki niej jest w stanie się utrzymać i zapewnić swojej rodzinie najpotrzebniejsze produkty. Problem pojawia się w momencie, gdy małżeństwo postanawia się rozejść i nie wiadomo co dalej z obowiązującymi do tej pory ulgami.

Ulga na dziecko – co to jest

Prorodzinna ulga przysługuje rodzicom, rodzicom zastępczym oraz opiekunom prawnym sprawującym faktyczną opiekę nad dzieckiem.

Osoby ten, podczas wypełniania rocznego zeznania podatkowego PIT-36 lub PIT-37 mogą odliczyć od podatku kwoty wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Proces ten jest związany z pomniejszeniem podatku, który należy zapłacić. Oznacza to, że opiekunowie, rodzice oraz rodzice zastępczy dostają zwrot nadpłaty przez Urząd Skarbowy.

Ulga na dziecko, przysługuje:

  • osobom do 18 roku życia,
  • osobom bez względu na wiek, którym należy się zasiłek pielęgnacyjny lub renta socjalna,
  • osobom studiującym do 25, jeśli nie uzyskały w danym roku dochodów w łącznej wysokości kwoty wolnej od podatku.

Ulga na dziecko, komu przysługuje

Ulga na dziecko, dotyczy obojga rodziców, którzy pozostają w związku małżeńskim. Kwotę od podatku mogą odliczyć w równych częściach lub w dowolnej proporcji ustalonej między nimi.

W praktyce oznacza to, że ulga na jedno dziecko może być wykorzystana przez jednego z rodziców lub oboje, jeśli ci rozliczają się wspólnie.

Ulga rodzinna a rozwód

Ulga rodzinna związana jest z faktycznym wykonywaniem władzy rodzicielskiej. W praktyce oznacza to, że jeśli dziecko mieszka z jednym rodzicem, a drugi nie wykazuje zainteresowania jego losem i nie przyczynia się do jego utrzymania, z ulgi powinien skorzystać tylko ten rodzic, który sprawuje faktyczną opiekę. Aby udowodnić rację jednej ze stron, należy okazać potwierdzenia uiszczenia kwoty wydanej na dziecko oraz zeznania świadków.

W przypadku rozwodu, gdy obojgu rodzicom przysługuje władza rodzicielska, muszą oni ustalić między sobą podział ulgi, który może być równy lub w dowolnej części.

Jeśli byli małżonkowie nie ustalą podziału ulgi, będą oni musieli wykazać przed organem podatkowym, że któremuś z nich przysługuje prawo do niej ze względu na sprawowaną władzę rodzicielską, której drugi rodzic się uchylił.

Należy podkreślić, że uiszczenie alimentów bez sprawowania opieki nad dzieckiem, nie oznacza, że rodzic utracił prawo do ulgi na dziecko.

500 plus – rodzice po rozwodzie

Od razu na wstępie uspokoimy wszystkich, że wypłacanie świadczenia 500 plus nie jest związane z pozostaniem w związku małżeńskim, jednak rozwód może skomplikować sytuację.

Podobnie jak w przypadku ulgi na dziecko, pieniądze z 500+ przysługują matce, ojcu oraz opiekunom faktycznym i prawnym sprawującym rzeczywistą opiekę nad dzieckiem. W praktyce oznacza to, że świadczenie powinno być wypłacane osobie sprawującej faktyczną opiekę nad małoletnim, czyli tej utrzymującej dziecko, mieszkającej z nim oraz dbającej o jego podstawowe potrzeby.

Do obowiązku organu należy zweryfikowanie w drodze wywiadu środowiskowego kilku niezbędnych informacji, dzięki którym łatwiej będzie przyznać jednemu z rodziców świadczenie. Decyzja ta uzależniona jest od tego z kim zamieszkuje dziecko oraz kto faktycznie sprawuje nad nim opiekę.

Jeśli sąd uznał opiekę naprzemienną, wówczas każdemu z rodziców przysługuje połowa kwoty świadczenia za dany miesiąc.

Jak otrzymać 500 plus na dziecko? Należy złożyć wniosek o świadczenie, gdyż według sądu, rodzic który to zrobił, uznawany jest za beneficjenta świadczenia.